گواهی ssl

(Let's Encrypt) - گواهی ssl
 • تعداد دامنه یک عدد
 • پشتیبانی ir دارد
 • مدت تحویل یک الی دو روز
(POSITIVESSL) - گواهی ssl
 • تعداد دامنه یک عدد
 • پشتیبانی ir ندارد
 • مدت تحویل یک الی دو روز
(CERTUM) - گواهی ssl
 • تعداد دامنه یک عدد
 • پشتیبانی ir ندارد
 • مدت تحویل یک الی دو روز
(CERTUM) - گواهی ssl - مخصوص دامنه آی آر
 • تعداد دامنه یک عدد
 • پشتیبانی ir دارد
 • مدت تحویل یک الی دو روز
(POSITIVESSL WILDCARD) - گواهی ssl
 • تعداد دامنه ساب دامنه نامحدود
 • پشتیبانی ir دارد
 • مدت تحویل یک الی دو روز