هاست node js

هاست Node js: (شخصی)
 • فضا ۱ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۱۰ گیگابایت
 • حافظه رم ۱ گیگابايت
 • دسترسی ssh دارد
هاست Node js: (تجاری)
 • فضا ۵ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۲۰ گیگابایت
 • حافظه رم ۲ گیگابايت
 • دسترسی ssh دارد
هاست Node js: (حرفه ای)
 • فضا ۱۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۱۰۰ گیگابایت
 • حافظه رم ۵ گیگابايت
 • دسترسی ssh دارد