سرور مجازی خارج

سرور مجازی خارج (vps cx11)
 • پردازنده مجازی ۱ عدد
 • رم ۲ گیگابایت
 • نوع هارد دیسک ssd
 • فضا ۲۰ گیگابایت
 • ترافیک ۲۰ ترابایت
 • دیتاسنتر HETZNER
 • تعداد IP یک عدد
 • کنترل پنل رایگان ندارد
 • سیستم عامل لینوکس/ ویندوز
 • پشتیبانی level 1
سرور مجازی خارج (vps cx21)
 • پردازنده مجازی 2 عدد
 • رم 4 گیگابایت
 • نوع هارد دیسک ssd
 • فضا 4۰ گیگابایت
 • ترافیک ۲۰ ترابایت
 • دیتاسنتر HETZNER
 • تعداد IP یک عدد
 • کنترل پنل رایگان ندارد
 • سیستم عامل لینوکس/ ویندوز
 • پشتیبانی level 1
سرور مجازی خارج (vps cx31)
 • پردازنده مجازی 2 عدد
 • رم 8 گیگابایت
 • نوع هارد دیسک ssd
 • فضا 8۰ گیگابایت
 • ترافیک ۲۰ ترابایت
 • دیتاسنتر HETZNER
 • تعداد IP یک عدد
 • کنترل پنل رایگان ندارد
 • سیستم عامل لینوکس/ ویندوز
 • پشتیبانی level 1
سرور مجازی خارج (vps cx41)
 • پردازنده مجازی 4 عدد
 • رم 16 گیگابایت
 • نوع هارد دیسک ssd
 • فضا 160 گیگابایت
 • ترافیک ۲۰ ترابایت
 • دیتاسنتر HETZNER
 • تعداد IP یک عدد
 • کنترل پنل رایگان ندارد
 • سیستم عامل لینوکس/ ویندوز
 • پشتیبانی level 1
سرور مجازی خارج (vps cx51)
 • پردازنده مجازی 8 عدد
 • رم 32 گیگابایت
 • نوع هارد دیسک ssd
 • فضا 24۰ گیگابایت
 • ترافیک ۲۰ ترابایت
 • دیتاسنتر HETZNER
 • تعداد IP یک عدد
 • کنترل پنل رایگان ندارد
 • سیستم عامل لینوکس/ ویندوز
 • پشتیبانی level 1
سرور مجازی خارج: (شرکتی)
 • پردازنده 1x Core 2000
 • رم ۱ گیگابایت
 • نوع هارد دیسک SATA Interprise
 • فضا ۵۰ گیگابايت
 • نوع مجازی ساز KVM/VMWARE
 • پورت اتصال 1گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه 300گیگابایت
 • دیتاسنتر OVH/HETZNER
 • تعداد IP یک عدد
 • کنترل پنل رایگان ندارد
 • سیستم عامل لینوکس
 • پشتیبانی level 1
 • مدت تحویل (روزکاری) آنی
سرور مجازی خارج: (تجاری)
 • پردازنده 2x Core 2000
 • رم ۲گیگابایت
 • نوع هارد دیسک SATA Interprise
 • فضا ۷۰ گیگابايت
 • نوع مجازی ساز KVM/VMWARE
 • پورت اتصال 1گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۵۰۰گیگابایت
 • دیتاسنتر OVH/HETZNER
 • تعداد IP یک عدد
 • کنترل پنل رایگان ندارد
 • سیستم عامل لینوکس
 • پشتیبانی level 1
 • مدت تحویل (روزکاری) آنی
سرور مجازی خارج: (حرفه ای)
 • پردازنده 3x Core 2000
 • رم ۴گیگابایت
 • نوع هارد دیسک SATA Interprise
 • فضا ۱۰۰ گیگابايت
 • نوع مجازی ساز KVM/VMWARE
 • پورت اتصال 1گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ۸۵۰گیگابایت
 • دیتاسنتر OVH/HETZNER
 • تعداد IP یک عدد
 • کنترل پنل رایگان ندارد
 • سیستم عامل لینوکس
 • پشتیبانی level 1
 • مدت تحویل (روزکاری) آنی
سرور مجازی خارج: (فرا حرفه ای)
 • پردازنده 4x Core 2000
 • رم ۸گیگابایت
 • نوع هارد دیسک SATA Interprise
 • فضا ۱۵۰ گیگابايت
 • نوع مجازی ساز KVM/VMWARE
 • پورت اتصال 1گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • دیتاسنتر OVH/HETZNER
 • تعداد IP یک عدد
 • کنترل پنل رایگان ندارد
 • سیستم عامل لینوکس
 • پشتیبانی level 1
 • مدت تحویل (روزکاری) آنی