ایمیل مارکتینگ

سرور ایمیل مارکتینگ - (شخصی)
  • تعداد مشتری ۵٫۰۰۰ – ۱٫۰۰۱
  • تعداد ارسال ایمیل نامحدود
سرور ایمیل مارکتینگ - (اقتصادی)
  • تعداد مشتری ۱۰٫۰۰۰ – ۵٫۰۰۱
  • تعداد ارسال ایمیل نامحدود
سرور ایمیل مارکتینگ - (تجاری)
  • تعداد مشتری ۱۵٫۰۰۰ – ۱۰٫۰۰۱
  • تعداد ارسال ایمیل نامحدود
سرور ایمیل مارکتینگ - (حرفه ای)
  • تعداد مشتری ۲۰٫۰۰۰ – ۱۵٫۰۰۱
  • تعداد ارسال ایمیل نامحدود
سرور ایمیل مارکتینگ - (پیشرفته)
  • تعداد مشتری ۲۵٫۰۰۰ – ۲۰٫۰۰۱
  • تعداد ارسال ایمیل نامحدود