مانیتورینگ سرور

مانیتورینگ سرور - (شخصی)

مانیتورینگ رم
مانیتورینگ هارد
مانیتورینگ پردازنده
مانیتورینگ در دسترس بودن سرور
مانیتورینگ سرویس
مانیتورینگ پورت
ارسال ایمیل در زمان اختلال
Customization
بررسی raid نرم افزاری
بررسی raid سخت افزاری
مانیتورینگ netflow

مانیتورینگ سرور - (شرکتی)

مانیتورینگ رم
مانیتورینگ هارد
مانیتورینگ پردازنده
مانیتورینگ در دسترس بودن سرور
مانیتورینگ سرویس
مانیتورینگ پورت
اجرای دستور از راه دور
ارسال پیامک در زمان اختلال
ارسال ایمیل در زمان اختلال
Customization
بررسی raid نرم افزاری
بررسی raid سخت افزاری
مانیتورینگ netflow

مانیتورینگ سرور - (تجاری)

مانیتورینگ رم
مانیتورینگ هارد
مانیتورینگ پردازنده
مانیتورینگ در دسترس بودن سرور
مانیتورینگ سرویس
مانیتورینگ پورت
اجرای دستور از راه دور
ارسال پیامک در زمان اختلال
ارسال ایمیل در زمان اختلال
Customization
بررسی raid نرم افزاری
بررسی raid سخت افزاری
مانیتورینگ netflow