خدمات تبلیعات کلیکی گوگل

تبلیغات کلیکی گوگل - (GADS1)
 • حداکثر تعداد ورود 2000 کاربر
 • متوسط تعداد ورود 400 کاربر
 • مدت نمایش نامحدود
 • هزینه کلیک حداقل 1 سنت
 • دریافت گزارش روزانه از گوگل پشتیبانی می شود
 • تبلیغات موبایل دارد
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و … پشتیبانی میشود
 • گوگل فارسی رایگان
 • اعتبار 20 دلار
تبلیغات کلیکی گوگل - (GADS2)
 • حداکثر تعداد ورود 3000 کاربر
 • متوسط تعداد ورود 600 کاربر
 • مدت نمایش نامحدود
 • هزینه کلیک حداقل 1 سنت
 • دریافت گزارش روزانه از گوگل پشتیبانی می شود
 • تبلیغات موبایل دارد
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و … پشتیبانی میشود
 • گوگل فارسی رایگان
 • اعتبار 30 دلار
تبلیغات کلیکی گوگل - (GADS3)
 • حداکثر تعداد ورود 5000 کاربر
 • متوسط تعداد ورود 1000 کاربر
 • مدت نمایش نامحدود
 • هزینه کلیک حداقل 1 سنت
 • دریافت گزارش روزانه از گوگل پشتیبانی می شود
 • تبلیغات موبایل دارد
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و … پشتیبانی میشود
 • گوگل فارسی رایگان
 • اعتبار 50 دلار
تبلیغات کلیکی گوگل - (GADS4)
 • حداکثر تعداد ورود 10000 کاربر
 • متوسط تعداد ورود 2000 کاربر
 • مدت نمایش نامحدود
 • هزینه کلیک حداقل 1 سنت
 • دریافت گزارش روزانه از گوگل پشتیبانی می شود
 • تبلیغات موبایل دارد
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و … پشتیبانی میشود
 • گوگل فارسی رایگان
 • اعتبار 100 دلار
تبلیغات کلیکی گوگل - (GADS5)
 • حداکثر تعداد ورود 20000 کاربر
 • متوسط تعداد ورود 4000 کاربر
 • مدت نمایش نامحدود
 • هزینه کلیک حداقل 1 سنت
 • دریافت گزارش روزانه از گوگل پشتیبانی می شود
 • تبلیغات موبایل دارد
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و … پشتیبانی میشود
 • گوگل فارسی رایگان
 • اعتبار 200 دلار
تبلیغات کلیکی گوگل - (GADS6)
 • حداکثر تعداد ورود 50000 کاربر
 • متوسط تعداد ورود 10000 کاربر
 • مدت نمایش نامحدود
 • هزینه کلیک حداقل 1 سنت
 • دریافت گزارش روزانه از گوگل پشتیبانی می شود
 • تبلیغات موبایل دارد
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و … پشتیبانی میشود
 • گوگل فارسی رایگان
 • اعتبار 500 دلار
تبلیغات کلیکی گوگل - (GADS7)
 • حداکثر تعداد ورود 100000 کاربر
 • متوسط تعداد ورود 20000 کاربر
 • مدت نمایش نامحدود
 • هزینه کلیک حداقل 1 سنت
 • دریافت گزارش روزانه از گوگل پشتیبانی می شود
 • تبلیغات موبایل دارد
 • امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و … پشتیبانی میشود
 • گوگل فارسی رایگان
 • اعتبار 1000 دلار