پشتیبانی وب سایت

پشتیبانی وب سایت - (پلن ۱)
 • بروزرسانی هسته، قالب و افزونه دارد
 • پنل پيامک رایگان
 • تخفيف توسعه سايت ۳۰ درصد
 • مشاوره/آموزش تلفني ۶۰ دقیقه در ماه
پشتیبانی وب سایت - (پلن ۲)
 • افزايش سرعت سايت ندارد
 • پنل پيامک رایگان
 • بروزرسانی هسته، قالب و افزونه دارد
 • تخفيف توسعه سايت ۲۰ درصد
 • مشاوره/آموزش تلفني ۴۰ دقیقه در ماه
پشتیبانی وب سایت - (پلن 3)
 • افزايش سرعت سايت ندارد
 • پنل پيامک رایگان
 • بروزرسانی هسته، قالب و افزونه دارد
 • تخفيف توسعه سايت ۱۰ درصد
 • مشاوره/آموزش تلفني ۲۰ دقیقه در ماه