هاست لینوکس خارج پرسرعت

هاست پر سرعت - (شخصی) سی پنل
 • فضا ۱۰۰ مگابایت
 • پهنای باند ۲۰ گیگابایت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • بکاپ گیری رایگان
هاست پر سرعت - (شخصی) دایرکت ادمین
 • فضا ۱۰۰ مگابایت
 • پهنای باند ۲۰ گیگابایت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • بکاپ گیری رایگان
هاست پر سرعت - (شرکتی) سی پنل
 • فضا ۵۰۰ مگابایت
 • پهنای باند ۳۰ گیگابایت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • بکاپ گیری رایگان
هاست پر سرعت - (شرکتی) دایرکت ادمین
 • فضا ۵۰۰ مگابایت
 • پهنای باند ۳۰ گیگابایت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • بکاپ گیری رایگان
هاست پر سرعت - (تجاری) سی پنل
 • فضا ۱۰۰۰ مگابایت
 • پهنای باند ۵۰ گیگابایت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • بکاپ گیری رایگان
هاست پر سرعت - (تجاری) دایرکت ادمین
 • فضا ۱۰۰۰ مگابایت
 • پهنای باند ۵۰ گیگابایت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • بکاپ گیری رایگان
هاست پر سرعت - (حرفه ای) سی پنل
 • فضا ۵ گیگابایت
 • پهنای باند ۸۰ گیگابایت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • بکاپ گیری رایگان
هاست پر سرعت - (حرفه ای) دایرکت ادمین
 • فضا ۵ گیگابایت
 • پهنای باند ۸۰ گیگابایت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • بکاپ گیری رایگان
هاست پر سرعت - (فراحرفه ای) سی پنل
 • فضا ۱۰ گیگابایت
 • پهنای باند ۱۰۰ گیگابایت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • بکاپ گیری رایگان
هاست پر سرعت - (فراحرفه ای) دایرکت ادمین
 • فضا ۱۰ گیگابایت
 • پهنای باند ۱۰۰ گیگابایت
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • بکاپ گیری رایگان