بررسی و رفع مشکل Content Encoding Error

در صورت فعال بودن gzip و deflate باید فعال بودن zlib.output_compression بررسی شود.

باید گزینه zlib.output_compression در فایل php.ini فعال باشد.

zlib.output_compression = On

پس از اعمال تغییرات در فایل php.ini باید سرویس apache ری استارت شود.

service httpd restart

 

  • Email, SSL
  • 19 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟