کارت خرید

389,000تومان
ماهانه
پلن1
بروزرسانی هسته، قالب و افزونه
پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی
افزایش امنیت سایت
افزایش سرعت سایت
پنل پیامک ( رایگان )
تبلیغ نویسی صفحات مهم سایت
۳۰ درصد تخفیف توسعه سایت
مشاوره / آموزش تلفنی ( ۶۰ دقیقه در ماه
209,000تومان
ماهانه
پلن 2
بروزرسانی هسته، قالب و افزونه
پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی
پنل پیامک ( رایگان )
20 درصد تخفیف توسعه سایت
مشاوره / آموزش تلفنی ( 40 دقیقه در ماه
98,000تومان
ماهانه
پلن 3
بروزرسانی هسته، قالب و افزونه
پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی
پنل پیامک ( رایگان )
10 درصد تخفیف توسعه سایت
مشاوره / آموزش تلفنی ( 20 دقیقه در ماه